پاشو پسرم ، مادرت چشم به راههدلم شد خون ، پدرت زیر پاتهیوسف من ، لیلا در التماسهنور چشم بابا ، پاشودلمو نلرزونرقیه رو اکبر ، جون زهرا نترسونبابا تو نگاه کن ، دست باباتو بلرزون(پسرم چشم واکن)(2بار)(علی اکبرم - واویلتا واویلا - یارو یاورم ، واویلتا واویلا)(4بار)چگونه تورو ، ببرم پیش مادرتورو ببینه با تن پاره خواهردغ می کنن ببینن رویت اکبرجون علی اصغر ، یه بار دیگه چشم واکنیه بار دیگه آروم ، نام باباتو صدا کنپاشو برا خیمه ، قول خودتو ادا کن(پسرم چشم وا کن)(4بار)
(علی اکبرم - واویلتا واویلا - یارو یاورم ، واویلتا واویلا)(4بار)بگو پسرم ، سپردم دست الله اَشهَدُاَ نَ لا اله الا اللهمحمد رسول ، علی ولی اللهبهار پدر شد ، بی توعلی اکبرمنخزان مثل گل شد،بی تو علی اکبرمنقامت من خم شد،بی توعلی اکبرمن(لا لایی اکبر من)(2بار)(علی اکبرم - خدا نگهدار تو - یار و یاورم - خدا نگهدار تو)(4بار)

کربلایی سیامک پندی خسروشاهی