اشعار کربلایی سیامک پندی خسروشاهی tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com 2018-10-22T07:02:51+01:00 mihanblog.com کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / (حرف دل) 2016-08-17T19:10:27+01:00 2016-08-17T19:10:27+01:00 tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/105 خادم باز در شهر دلم آشوبها زجرم دهندچیست حرف این دل آشفته چون دردم دهند؟باز حرف ناجوانمردی ز احوال برونگفتنی باشد میگویم حقیقت از درونازدورویان از نهیبان زمانشکوه ها دارم نوول از دوستانقصد من توهین نیست دارم گلهخیل افراد گرفتارند در دام تلهاز سیاست های امروزی ز افراد لعینآن کسان که رد اهن را زده روی جبینمینشینند پای منبر اشک از چشمش روانپیش انظار از ولای حیدری هی دم زنانپشت منبرها خیانت بر ولای مرتضیرشوه خواری و ربا وناسزا برمصطفینام زیبای علی را میبرد برلب ولیمیخورد مشروب میگوید فدایت یاعلیحرفباز در شهر دلم آشوبها زجرم دهند


چیست حرف این دل آشفته چون دردم دهند؟


باز حرف ناجوانمردی ز احوال برون


گفتنی باشد میگویم حقیقت از درون


ازدورویان از نهیبان زمان


شکوه ها دارم نوول از دوستان


قصد من توهین نیست دارم گله


خیل افراد گرفتارند در دام تله


از سیاست های امروزی ز افراد لعین


آن کسان که رد اهن را زده روی جبین


مینشینند پای منبر اشک از چشمش روان


پیش انظار از ولای حیدری هی دم زنان


پشت منبرها خیانت بر ولای مرتضی


رشوه خواری و ربا وناسزا برمصطفی


نام زیبای علی را میبرد برلب ولی


میخورد مشروب میگوید فدایت یاعلی


حرفها دارد دلم ازاین خیانتکارها


میشناسم خود از این مشروبخواران دغا


ای که میگویی همیشه جانفدا بر مصطفی


حضرت زهرا حجابش کی بود مثل شما


خسته ام از شهر آلوده دگر لافی مزن


دیگر اینجا از حجاب فاطمه حرفی نزن


مردها زن هم شدندابرو و موهای بلند


کس نمیداند که اینها دین را لطمه زنند


اینچنان وضعی که داریم شیعه ماها نیستیم


شیعه صادق مدافع خواهد اما نیستیم


 حرف حق از زهر هم بر ناحقان بدتر بود


حرف دل هرکس بگوید واقعا غوغا شودکربلایی سیامک پندی خسروشاهی


(دانلود مداحی)


]]>
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / ذکر امیر المومنین(ع) / شور 2016-06-29T20:14:01+01:00 2016-06-29T20:14:01+01:00 tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/104 خادم علی ای کوثر ، علی ای ساغر - علی ای زیبا ، علی ای داناعلی ای والی ، علی ای والا - علی ای طورُ ، علی ای سیناعلی یا مولا - علی ای آقا - علی من قطره ، علی تو دریاعلی هم شاهی ، علی هم ماهی - علی ای ذکر تموم لبهاعلی اسدالله ، علی ولی الله - علی سِر الله ، علی عین اللهعلی نور الله ، علی عشق الله - علی عبد الله ، علی ید اللهعلی نور عین - علی شور و شین - علی هم باب ، حسن و حسین(علی یا حیدر علی یا حیدر)کربلایی سیامک پندی خسروشاهی(دانلود مداحی)


علی ای کوثر ، علی ای ساغر - علی ای زیبا ، علی ای داناعلی ای والی ، علی ای والا - علی ای طورُ ، علی ای سیناعلی یا مولا - علی ای آقا - علی من قطره ، علی تو دریاعلی هم شاهی ، علی هم ماهی - علی ای ذکر تموم لبهاعلی اسدالله ، علی ولی الله - علی سِر الله ، علی عین اللهعلی نور الله ، علی عشق الله - علی عبد الله ، علی ید اللهعلی نور عین - علی شور و شین - علی هم باب ، حسن و حسین(علی یا حیدر علی یا حیدر)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی(دانلود مداحی)


]]>
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / یگانه رهبر علیست / سنگین 2016-06-25T19:42:57+01:00 2016-06-25T19:42:57+01:00 tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/103 خادم ای یگانه رهبر ، گل پیمبر - ای عزیز و دلبر ، امیر خیبرصاحب جلالت ، دل ملالت - روی پر لطافت ، تویی تو حیدرای رئیس دنیا و گردون دنیا - تویی آقا روح و جان بر زهراکه ما خلق دست تو یا مولا - همیشه ذکرت به روی لبها(امیر من - علی ، علی)(4بار)مست جام عشقت ، اسیر چشمت - من فدای اشکت ، خدای غیرتلعن می کنم بر ، عمر ابوبکر - هم نباشد عثمان  ،زِ لعن لعنتدر نبرد و رزمت تو آقا دلاوری - جهانیان را همیشه تو سروریدلاور و پهلوان شیر بیشه - آقا برایت همین بس تو حیدری(امیر من - علی ، علی)(4بار)من گدای کویت ، شای یگانه رهبر ، گل پیمبر - ای عزیز و دلبر ، امیر خیبرصاحب جلالت ، دل ملالت - روی پر لطافت ، تویی تو حیدرای رئیس دنیا و گردون دنیا - تویی آقا روح و جان بر زهراکه ما خلق دست تو یا مولا - همیشه ذکرت به روی لبها(امیر من - علی ، علی)(4بار)مست جام عشقت ، اسیر چشمت - من فدای اشکت ، خدای غیرتلعن می کنم بر ، عمر ابوبکر - هم نباشد عثمان  ،زِ لعن لعنتدر نبرد و رزمت تو آقا دلاوری - جهانیان را همیشه تو سروریدلاور و پهلوان شیر بیشه - آقا برایت همین بس تو حیدری
(امیر من - علی ، علی)(4بار)من گدای کویت ، شدم به سویت - بر تمام دنیا ، می ارزه مویتدست من بگیر و شدم اسیر و - بر دلم بشیند ، تمام دردتکار من شده نوکری توی هیئت - که رزق و روزی من گشته تربتحریم تو عمریه آرزومه - که دم به دم گنبدت روبه رو مه
(امیر من - علی ، علی)(4بار)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی

 


(دانلود مداحی)


]]>
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / شور حضرت رقیه(س) 2016-06-06T22:23:35+01:00 2016-06-06T22:23:35+01:00 tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/102 خادم حریم عشقون - منه جناندیقلبیده عشقیم سنه عیاندیورد لبیمده - ذکر قلبیمدههرگئجه گوندوز آدون بیاندی(نوکرم ئوزوم رقیه آدینا)(لعنت ائدرم امیّه آدینا)((یا رقیه ..رقیه مددی))دربه درم من - خاک درم منهامی بیلور کی نوکریوم منسوزو گدازیم - وار التماسیمسنون آدون رازیله نیازیمشامیده اولان او قبریوه فداقسمتیم ائله بو نذر اولا ادا((یا رقیه...رقیه مددی))شهزاده سن ای - حسینون عشقیقسمت ائله بیزلره دمشقی    باغیرتم من - مدافعم مناسیر دام رقیه ام منالده خنجریم علم تک اسرمداعیشی لرین نسلینی کسرم((یا


حریم عشقون - منه جناندی


قلبیده عشقیم سنه عیاندی


ورد لبیمده - ذکر قلبیمده


هرگئجه گوندوز آدون بیاندی


(نوکرم ئوزوم رقیه آدینا)

(لعنت ائدرم امیّه آدینا)


((یا رقیه ..رقیه مددی))


دربه درم من - خاک درم من


هامی بیلور کی نوکریوم من


سوزو گدازیم - وار التماسیم


سنون آدون رازیله نیازیم


شامیده اولان او قبریوه فدا

قسمتیم ائله بو نذر اولا ادا


((یا رقیه...رقیه مددی))


شهزاده سن ای - حسینون عشقی


قسمت ائله بیزلره دمشقی   


باغیرتم من - مدافعم من


اسیر دام رقیه ام من


الده خنجریم علم تک اسرم

داعیشی لرین نسلینی کسرم


((یا رقیه...رقیه مددی))کربلایی سیامک پندی خسروشاهی (دانلود مداحی)


]]>
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / مدح حضرت علی اصغر(ع) / تک 2016-05-06T17:16:51+01:00 2016-05-06T17:16:51+01:00 tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/101 خادم   سلسله ی موی تو.... کل جهان می خرد دستای کوچیک تو ....کرببلا میبرد[برهمه دلبری ....چون علی اصغری](4)سائل قنداقه ات....آمده چون دربرتعمریه که میکنه....نوکریه مادرتعاشق آن روی تو....قبله من کوی تودرد مرا کن دوا....گشته ام دلجوی تو[برهمه دلبری....چون علی اصغری](4) چشم و لب و روی تو ...مثل حسین است و بسابروی دل جوی تو  ....مثل حسین است و بسکار دو  عالم شده  ....   نوکری  خانه اتچنگ توسل ما....  خون قنداقه ات [برهمه دلبری  .... چون علی ا
 

 سلسله ی موی تو.... کل جهان می خرددستای کوچیک تو ....کرببلا میبرد[برهمه دلبری ....چون علی اصغری](4)سائل قنداقه ات....آمده چون دربرتعمریه که میکنه....نوکریه مادرتعاشق آن روی تو....قبله من کوی تودرد مرا کن دوا....گشته ام دلجوی تو[برهمه دلبری....چون علی اصغری](4)
 


چشم و لب و روی تو ...مثل حسین است و بسابروی دل جوی تو  ....مثل حسین است و بسکار دو  عالم شده  ....   نوکری  خانه اتچنگ توسل ما....  خون قنداقه ات[برهمه دلبری  .... چون علی اصغری ](4)شامل حال دلم ....روضه نابت شدهسینه شاه جهان....جای خوابت شدهتا ابد این نوکرا .... سائل و درمانده اتپادشه عالم است....کلب در خانه ات[برهمه دلبری .... چون علی اصغری](2)کربلایی سیامک پندی خسروشاهی
(دانلود مداحی)
]]>
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / شور روضه ای حضرت زینب (س)/ سبک : عمری نمک گیر این روضه هاتم 2016-04-22T17:08:56+01:00 2016-04-22T17:08:56+01:00 tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/100 خادم ای شاه زینب پناهم حسینم - ای سر به نیزه نگارم حسینمیک دم بیا و نکن نا امیدمدارم میمیرم - حسین شهیدم(وای - دادم عمر مو من به پایت )(وای - ببین می کنم من صدایت )یاد تو هستم که رفتی به میدان - ماندم من و بچه هایت چو نالانافتادی از اسب - اومد شِمر نامردخنجر به دست و - به قلبم فرو کردای وای از اون لحظه که تیر و پیکان - در قتلگاهت به خونت تو غلطانای وای - چه کرده حرومزاده با تو ای وای - چه کرده سنان با سر توای وای - داره روضه می خونه زهراای وای - تنت مانده در بین اعدا(وای - یارالی ، یارالی ،


ای شاه زینب پناهم حسینم - ای سر به نیزه نگارم حسینمیک دم بیا و نکن نا امیدمدارم میمیرم - حسین شهیدم(وای - دادم عمر مو من به پایت )


(وای - ببین می کنم من صدایت )یاد تو هستم که رفتی به میدان - ماندم من و بچه هایت چو نالانافتادی از اسب - اومد شِمر نامرد


خنجر به دست و - به قلبم فرو کردای وای از اون لحظه که تیر و پیکان - در قتلگاهت به خونت تو غلطانای وای - چه کرده حرومزاده با تو


ای وای - چه کرده سنان با سر تو


ای وای - داره روضه می خونه زهرا


ای وای - تنت مانده در بین اعدا(وای - یارالی ، یارالی ، یارالی)کربلایی سیامک پندی خسروشاهی(دانلود مداحی)

]]>
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / شان و منزلت زینب کبری(س) /سنگین 2016-04-18T19:20:39+01:00 2016-04-18T19:20:39+01:00 tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/86 خادم زینب ای پرورده ی زهرا و حیدر - ای پادگان حسینه پایه و سنگرعشقیم سنه وابسته - ای پر شکسته من سنه نوکرم خانیم - ای دلشکسته نائب زهراسن (زینب) - زینب کبری سن (زینب)سنون قاپوندا من مجنون - سن منه لیلا سن (زینب)(زینب کبری مدد) (4بار)زینب ای رسوا ائدن ابن زیادی - تخدن سالان حیران قویان ابن زیادیای دینه اولان حامی - زهرا نشانی دنیانی ویران ائدن ای - حیدر بالاسیحسینه دلبر سن (زینب) - دختر حیدر سن (زینب)حسینه عاشق اولان گوندن - دیلیمده ازبرسن(زینب)(زینب کبری مدد) (4بار)کربلایی سیامک پندی خسروشا


زینب ای پرورده ی زهرا و حیدر - ای پادگان حسینه پایه و سنگرعشقیم سنه وابسته - ای پر شکسته

من سنه نوکرم خانیم - ای دلشکستهنائب زهراسن (زینب) - زینب کبری سن (زینب)سنون قاپوندا من مجنون - سن منه لیلا سن (زینب)(زینب کبری مدد) (4بار)زینب ای رسوا ائدن ابن زیادی - تخدن سالان حیران قویان ابن زیادی
ای دینه اولان حامی - زهرا نشانی

دنیانی ویران ائدن ای - حیدر بالاسیحسینه دلبر سن (زینب) - دختر حیدر سن (زینب)حسینه عاشق اولان گوندن - دیلیمده ازبرسن(زینب)(زینب کبری مدد) (4بار)کربلایی سیامک پندی خسروشاهی
]]>
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / سبک شور امام هادی (ع) 2016-04-11T19:14:31+01:00 2016-04-11T19:14:31+01:00 tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/99 خادم باز دل مبتلای من - مست سبوی ساقیهدارو ندار من فقط - همه فدای هادیهاسیر دام اوشدم - مرغ دلم پر میزنهاز حرم امام رضا  - به سامرا سر میزنه  دل برتو بستم - فدای تو هستم - زِعشق تو مستم - بگیر آقا دستم(2)((امام هادی...آقام آقام آقام))(4)ای که تویی دوا آقا - نام شما صفا آقابرده زِهوش از سرمن - تربت سامرا آقادوباره باز تنگه دلم - برا زیارت شماقسمتمون کن دوباره - یه سامرا یه کربلامن یه نوکرم- براتو میمیرم- به زلفت اسیرم- بی عشق شما من- یه عمره فقیرم((امام هادی...آقام آقام آقاباز دل مبتلای من - مست سبوی ساقیهدارو ندار من فقط - همه فدای هادیهاسیر دام اوشدم - مرغ دلم پر میزنهاز حرم امام رضا  - به سامرا سر میزنه  دل برتو بستم - فدای تو هستم - زِعشق تو مستم - بگیر آقا دستم(2)((امام هادی...آقام آقام آقام))(4)ای که تویی دوا آقا - نام شما صفا آقابرده زِهوش از سرمن - تربت سامرا آقادوباره باز تنگه دلم - برا زیارت شماقسمتمون کن دوباره - یه سامرا یه کربلامن یه نوکرم- براتو میمیرم- به زلفت اسیرم- بی عشق شما من- یه عمره فقیرم((امام هادی...آقام آقام آقام))(4)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی(دانلود مداحی)
]]>
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / آرزوی کربلا / شور 2016-04-04T17:50:11+01:00 2016-04-04T17:50:11+01:00 tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/98 خادم کرببلا قبلۀ حاجتمه - کرببلا آرزوی دلمهکرببلا مست شبای توام - کرببلا قاتل من حرمهاز عشق تو آقا خرابم - از بچگی کلب ربابمان شاءالله یه روزی بیاد که - تو بین الحرمین بمیرم(یاحسین یاحسین ثارالله)(4)کرببلا عاشق کوی توام - کرببلا تشنۀ روی توامآخر یه روزی میام به حرمت - آخه همیشه دلجوی توامساقی ساقی  ساقی ای ساقی - مستم کن اگه تو مشتاقیدربه در کربلایم کن - دوعالم فانی و تو باقی(یاحسین یاحسین ثارالله)(4)کرببلا مرکز دیوونه ها - کرببلا پرتو میکده هاکرببلا گنبد طلای تو - کرببلا میکشییم بخدا عکرببلا قبلۀ حاجتمه - کرببلا آرزوی دلمهکرببلا مست شبای توام - کرببلا قاتل من حرمهاز عشق تو آقا خرابم - از بچگی کلب ربابمان شاءالله یه روزی بیاد که - تو بین الحرمین بمیرم(یاحسین یاحسین ثارالله)(4)کرببلا عاشق کوی توام - کرببلا تشنۀ روی توامآخر یه روزی میام به حرمت - آخه همیشه دلجوی توامساقی ساقی  ساقی ای ساقی - مستم کن اگه تو مشتاقیدربه در کربلایم کن - دوعالم فانی و تو باقی(یاحسین یاحسین ثارالله)(4)کرببلا مرکز دیوونه ها - کرببلا پرتو میکده هاکرببلا گنبد طلای تو - کرببلا میکشییم بخدا عاشقم عاشق رخسارت - خادمم خادم دربارتروزیم کن تا کربلا بیام - شدم یه عمره عزادارت(یاحسین یاحسین ثارالله)(4)کربلایی سیامک پندی خسروشاهی(دانلود مداحی)


]]>
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / روضه ورود کوفه / شور روضه ای/ سبک : عمری نمک گیر این روضه هاتم 2016-03-28T11:09:18+01:00 2016-03-28T11:09:18+01:00 tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/97 خادم ای نور عینیم ، وفالی حسینیم - ای داد خواهیم ، یارالی حسینیمباشسیز ، آدامسیز - کمکسیز یارالیعریان ، لب عطشان - اوغولسوز یارالی (وای حسین وای حسین وای حسین وای) (4 بار)قرآن اوخی نیزه باشینده نالان - دیلدن چیخان صوت جانسوزه قربانداش یاره لی آنیوا من فدایمقانیله گوز یاشیوا من فدایم(وای حسین وای حسین وای حسین وای) (4 بار)کربلایی سیامک پندی خسروشاهیای نور عینیم ، وفالی حسینیم - ای داد خواهیم ، یارالی حسینیمباشسیز ، آدامسیز - کمکسیز یارالیعریان ، لب عطشان - اوغولسوز یارالی(وای حسین وای حسین وای حسین وای) (4 بار)قرآن اوخی نیزه باشینده نالان - دیلدن چیخان صوت جانسوزه قربانداش یاره لی آنیوا من فدایمقانیله گوز یاشیوا من فدایم
(وای حسین وای حسین وای حسین وای) (4 بار)

کربلایی سیامک پندی خسروشاهی]]>
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / مدح حضرت علی (ع) / شور 2016-03-25T17:03:07+01:00 2016-03-25T17:03:07+01:00 tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/96 خادم هیئت تو دار البکاست - روضه خونت خود خداستتو مجلسا سینه زن و - گریه کُنت خون خداست نفس ، نفس شعارمی - آقا تو اعتبارمی عشق تو بین المللی - ذکر لبم علی ، علیذکر علی عبادته - راه علی سعادتهآی عاقلا نفس زدن - تو هیئتا عبادته دیوونه ی - زنجیریم - سینه زن و زینبیمگوشاتونو وا بکنین - یه عمریه حیدریمیه عمره پادشاهمی - تو صراطِ راهمیشش دونگ لعنت خدا - به هوادارعُمریاین دل من هوائیه - یه عمره کربلائیهای شاه و افتخار من - تو دنیا اعتبار منکربلایی سیامک پندی خسروشاهی(دانلود مداحی)
هیئت تو دار البکاست - روضه خونت خود خداستتو مجلسا سینه زن و - گریه کُنت خون خداستنفس ، نفس شعارمی - آقا تو اعتبارمیعشق تو بین المللی - ذکر لبم علی ، علیذکر علی عبادته - راه علی سعادتهآی عاقلا نفس زدن - تو هیئتا عبادتهدیوونه ی - زنجیریم - سینه زن و زینبیمگوشاتونو وا بکنین - یه عمریه حیدریمیه عمره پادشاهمی - تو صراطِ راهمیشش دونگ لعنت خدا - به هوادارعُمریاین دل من هوائیه - یه عمره کربلائیهای شاه و افتخار من - تو دنیا اعتبار منکربلایی سیامک پندی خسروشاهی(دانلود مداحی)
]]>
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / تعریف حضرت علی (ع) / شور 2016-03-16T07:23:54+01:00 2016-03-16T07:23:54+01:00 tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/94 خادم بنام حیدر، لقب شد صفدر ، امیرالمومنیندلم مدیونش ، شدم دلخونش ، علی حق الیقین   آقای منی - گواهی میدهم امیر منی                         لعن علی عدوّک یاعلی                     آقا همیشه آشنای غمی   (مجنون توام ، یاحیدر ، یاحیدر یاحیدر یاحیدر)(2)توئی لیلایم ، منم مجنونم ، توئی قبله گاهمتو اوّبنام حیدر، لقب شد صفدر ، امیرالمومنین
دلم مدیونش ، شدم دلخونش ، علی حق الیقین
   آقای منی - گواهی میدهم امیر منی
             
    
    
 لعن علی عدوّک یاعلی

     
      
     
  آقا همیشه آشنای غمی
   (مجنون توام ، یاحیدر ، یاحیدر یاحیدر یاحیدر)(2)توئی لیلایم ، منم مجنونم ، توئی قبله گاهمتو اوّلینم ، تو آخرینم ، توئی تکیه گاهم


 

   ای کعبۀ من - نام شما همیشه ورد لبم

             
        
     
تاجون دارم من از تو دم میزنم

             

         
    اونقده یاعلی میگم بمیرم
     (مجنون توام ، یاحیدر ، یاحیدر یاحیدر یاحیدر)(2)به لطف الله ، بلند شد دستا ، شدی مولای ما
دلیل خلقت ، بدون منّت ، به دست تو مولا


  

 ای شاه دلم - به عشق این و اون اسیر نمیشم

                           


  هرچی علی میگم که سیر نمیشم

               

         
   تو مجلس فاطمه پیر نمیشم
 (مجنون توام ، یاحیدر ، یاحیدر یاحیدر یاحیدر)(2)کربلایی سیامک پندی خسروشاهی


(دانلود مداحی)


]]>
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / علی حیدر / شور 2016-03-07T07:08:21+01:00 2016-03-07T07:08:21+01:00 tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/93 خادم علی حیدر - دلم باز برای ضریحت تنگهبی تو آقا - که دنیا برایم می دونی ننگهرو سیاهم - اگر خوار و پست و حقیرم آقایک اشاره - تو صحن حریمت بمیرم آقاسائلم - زائرم - تکیه گاهم ده - پناهم دهتوی روضت - تو راهم دهجان زهرا - نگاهی بکن مولا - برا پروازبه کربلا - تو بالم دههستیم مستیم وقف چشمان تو این شبا جان من آقا قربان تو(یاعلی مددی مولا) (4بار)کربلایی سیامک پندی خسروشاهی(دانلود مداحی)علی حیدر - دلم باز برای ضریحت تنگهبی تو آقا - که دنیا برایم می دونی ننگهرو سیاهم - اگر خوار و پست و حقیرم آقایک اشاره - تو صحن حریمت بمیرم آقاسائلم - زائرم - تکیه گاهم ده - پناهم ده

توی روضت - تو راهم دهجان زهرا - نگاهی بکن مولا - برا پرواز

به کربلا - تو بالم دههستیم مستیم وقف چشمان تو

این شبا جان من آقا قربان تو(یاعلی مددی مولا) (4بار)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی(دانلود مداحی)
]]>
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / جوان ننه / شور 2016-02-28T16:41:35+01:00 2016-02-28T16:41:35+01:00 tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/91 خادم جوان ننه - ای زینبه همیشه مهربان ننه گوزوندن ای بالالارین آتان ننهسینه یارالی قامتی کمان ننهجوان ننه - من زینبم بلا اوتوندا یانموشامهر درد و غم اولوبدی من دایانموشامبش سینیدن باشه قرانی سالموشاممنیم ننم - آنالارین ایچینده چوخ حیالیدیوریبدیلار قابیرقاسی یارالیدیآتاسی رحلت ایلیوب عزالیدیکربلایی سیامک پندی خسروشاهی(دانلود مداحی)
جوان ننه - ای زینبه همیشه مهربان ننهگوزوندن ای بالالارین آتان ننهسینه یارالی قامتی کمان ننهجوان ننه - من زینبم بلا اوتوندا یانموشامهر درد و غم اولوبدی من دایانموشامبش سینیدن باشه قرانی سالموشاممنیم ننم - آنالارین ایچینده چوخ حیالیدیوریبدیلار قابیرقاسی یارالیدیآتاسی رحلت ایلیوب عزالیدیکربلایی سیامک پندی خسروشاهی(دانلود مداحی)

]]>
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی / پیر میخانه علی / واحد سنگین 2016-02-25T09:36:12+01:00 2016-02-25T09:36:12+01:00 tag:http://siyamakpandi.mihanblog.com/post/90 خادم مِی میخانه - دِلِ دیوانه - این دِلِ من وقف امیر کونُ اِمکانهمستِ مستم من - مِی پرستم من - کلب سرای حیدر و فاطمه هستم من(علی یا حیدر(2بار) یا علی و یا علی و علی یا حیدر ) (4بار)ماه من حیدر - شاه من حیدر - عالم و آدم می دونن نوکرتم حیدرساغرم حیدر - یاورم حیدر - کوری وهابی و سنی سگتم حیدر(علی یا حیدر(2بار) یا علی و یا علی و علی یا حیدر ) (4بار)حیدری هستم - فاطمی هستم - برده ی رو سیاه زینب و حسن هستمایوون طلا - بده کربلا - ریزه خور سفره ی حضرت حسین هستم(علی یا حیدر(2بار) یا علی و یا علی و
مِی میخانه - دِلِ دیوانه - این دِلِ من وقف امیر کونُ اِمکانهمستِ مستم من - مِی پرستم من - کلب سرای حیدر و فاطمه هستم من(علی یا حیدر(2بار) یا علی و یا علی و علی یا حیدر ) (4بار)ماه من حیدر - شاه من حیدر - عالم و آدم می دونن نوکرتم حیدرساغرم حیدر - یاورم حیدر - کوری وهابی و سنی سگتم حیدر(علی یا حیدر(2بار) یا علی و یا علی و علی یا حیدر ) (4بار)حیدری هستم - فاطمی هستم - برده ی رو سیاه زینب و حسن هستمایوون طلا - بده کربلا - ریزه خور سفره ی حضرت حسین هستم(علی یا حیدر(2بار) یا علی و یا علی و علی یا حیدر ) (4بار)
عاشقم کردی - آبرو دادی - از مِیِ عشق خود برایم تو سبو دادیاین شبا مستم - تو بگیر دستم - خراب زنجیری بین الحرمین هستم(یا ثارالله (2بار) یا حسین و یا حسین اباعبدالله )(4بار)


کربلایی سیامک پندی خسروشاهی(دانلود مداحی)
 
]]>