باز دل مبتلای من - مست سبوی ساقیهدارو ندار من فقط - همه فدای هادیهاسیر دام اوشدم - مرغ دلم پر میزنهاز حرم امام رضا  - به سامرا سر میزنه  دل برتو بستم - فدای تو هستم - زِعشق تو مستم - بگیر آقا دستم(2)((امام هادی...آقام آقام آقام))(4)ای که تویی دوا آقا - نام شما صفا آقابرده زِهوش از سرمن - تربت سامرا آقادوباره باز تنگه دلم - برا زیارت شماقسمتمون کن دوباره - یه سامرا یه کربلامن یه نوکرم- براتو میمیرم- به زلفت اسیرم- بی عشق شما من- یه عمره فقیرم((امام هادی...آقام آقام آقام))(4)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی(دانلود مداحی)