ای نور عینیم ، وفالی حسینیم - ای داد خواهیم ، یارالی حسینیمباشسیز ، آدامسیز - کمکسیز یارالیعریان ، لب عطشان - اوغولسوز یارالی(وای حسین وای حسین وای حسین وای) (4 بار)قرآن اوخی نیزه باشینده نالان - دیلدن چیخان صوت جانسوزه قربانداش یاره لی آنیوا من فدایمقانیله گوز یاشیوا من فدایم
(وای حسین وای حسین وای حسین وای) (4 بار)

کربلایی سیامک پندی خسروشاهی