یا اهل العالم سگ کوی حسینم - من عشق بازه شه نور دو عینمدرب در کوی علی هستم و بس - آزاده ی فاتح بدر و حُنینممستم مستم ، مست حیدر - کلبم و در بست حیدرحیدری ام در می خانه - می خورم از دست حیدرحیدر حیدر ، حیدر حیدر(2بار)کن تو نگاهم که آقا بی پناهم ، این خانه ی تو شده است تکیه گاهمقد می کنم خم برا ایوون طلایت - تا چشمشون کور بشه این دشمنانتبه کوریه وهابیون ، آماده است حیدریونپا بر جا است تاقیامت ، این بیرق فاطمیونحیدر حیدر ، حیدر حیدر(2بار)کربلایی سیامک پندی خسروشاهی
(دانلود مداحی)