عشقیم منیم حسین - روحیم منیم حسین(وااااای - وااااای)(4بار)دار و نداریم سن سن حسین - باغ و بهاریم سن سن حسینآبرو منه لطف ایلین - یا حسین (2بار)
(وااااای - وااااای)(4بار)حَرَمِ کربلا - منی رسوا ائدوبحسین خیمگهی - منی شیدا ائدوب
(وااااای - وااااای)(4بار)شاهیم منیم حسین - قانیم منیم حسین
(وااااای - وااااای)(4بار)کرببلا حسرتیده من - اولموشام آقا زار و حزینئوز ئوزومی تسکین ایلرم - یا حسین
(وااااای - وااااای)(4بار)سنی وئرّم قسم - علیّ اصغرهمنی دعوت ائله  گلم قتلگهه(وااااای - وااااای)(4بار)

کربلایی سیامک پندی خسروشاهی