گوزون آچ قامتی هلالی ننه - درد و غمدن باشی بلالی ننهقاپی یاندی سنی سالوب دیلدن - میخ در سینه سی یارالی ننه(یارالی آی جوان ننم لای لای)(4بار)منی سالما فشار درد و غمه - دور اَیاقه جوان جوان گئتمهمنه سس وئر گوزوی سست ائلمه - ای منه مهربان وفالی ننه
(یارالی آی جوان ننم لای لای)(4بار)بابام حیدر اولوبدی خانه نشین - ایکی قارداش اولوبلا زار و حزینکیم حسین گوزلرین یاشین سیلسین - منه ناز ایلمه حیالی ننه(یارالی آی جوان ننم لای لای)(4بار)باشو وین واردی چوخ بلاسی قیزیم - ماجرا ایچره ماجراسی قیزیمیولوون واردی کربلاسی قیزیم - قان اولار کربلا هواسی قیزیم(یارالی آی جوان ننم لای لای)(4بار)

کربلایی سیامک پندی خسروشاهی(دانلود مداحی)