گینه گویول دوشوب بلایه - ئورک گئدوبدی کربلایهکرببلا عشقی منی درده سالوبقرار و صبریمی گینه اَلدن آلوبسنی قسم وئرم من زهرایه - یتور بو اللّری کربلایه(امان امان ای دل)(4بار)آدون فداسی یا اباالفضل - رقیه یاری یا اباالفضلعلی اصغرین علاجی - حرم صفاسی یا اباالفضلبیر عمریدور من سنه سینه زنماو ظهر عاشوریده سنه سر شکنمیوخومدی تابیم درد و بلایه - منیده دعوت ائت کربلایه(امان امان ای دل)(4بار)واریمدی بیر امیدیم امّا - گئدیب او باب جانفزایهامام رضا وئرر براتی - ائورک سوزون دئدیم رضایهاو گوزل حرمینده وئرر چوخ شفا -
منیم ده دردیمه ایله دواعنایت ایله یا موسی الّرضا - گورم او کرببلانی آقا
(امان امان ای دل)(4بار)کربلایی سیامک پندی خسروشاهی