بازم دوباره نوبت - قصه ی بی وفایی شدحسین غریب فاطمه - دوباره کربلائی شدعالم و آدم همگی - تو ماتمش عزایی شدچه کربلا ، چه پر بلا ، حسین می گه ، چه جای با صفائیستغم تو چشاش ، با آه و واش ، زینب میگه چه جای پر بلائیسترباب بی چاره می گه - می خنده اصغر منلیلی با خنده هی می گه - علیّ اکبر من(کربلا واویلا - کرببلا - کرببلا)(4بار)بازم دوباره نوبت - پیرهن مشکی ها شدههر کجای دنیا می گن - محرم آقا شدهخدا تو عرش مثل همه - غرق غم و عزا شدهزینب آمد ، با دو دیده ، تا بلا هارا ببینهوای از این درد و مصیبتبا اشک و ماتم ، دلها کبابه ، شش ماهه جانان ،
هنوز تو خوابه وای از این درد و مصیبتیا حسین و یا حسین - سالار زینبکربلایی سیامک پندی خسروشاهی