دل شد زِ نامت صیقلی - وز مهر چهرت منجلیگویم به آوای جلّی - مولا علی مولا علیوالاتر از والا علی - از هر نبّی مُر سل علیگفتا سفیر آخرین - ختم رسولان اَمینبر خلق عالم این چنین - حق را علی باشد ولی - حلّال مشکلها علیاز بعد احمد مصطفی - از جمله خاصّان خداازما خَلَق از ما سَوی - هم اَکمَل هم اَعقلیجان تشنه ی احسان تو - ما بنده فرمان تودست من و دامان تو - ای حق تعالی را ولی
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی