سلام ارباب سلام ، غریب مادرسلام ارباب سلام ، بی کس و یاوردل من میدونید - هوایی میشهخواب هر شبم که کربلائی میشهتموم زندگیم - فقط حسینهدلِ من توی بین الحرمینههمیشه گفتم و می گم آقا جونیل دنیا یل امّ البنینهفدای چشم تو خشکی لبهات - میمیرم من برا حریم زیباتدیگه خسته شدم - بسه جدایی - التماس میکنم برا تو اربابآخرش یک روزی صفا میگیرم - زِ دست زینبت شفا می گیرممی دونم من بدم تو خوبی ارباب - ولی با بدیهام حرم می گیرمحسین حسین غریب مادر....کربلایی سیامک پندی خسروشاهی