عشقیوه ائورک باغلادیم آقا که دییم نوکرم سنهقلبیده یوخوم آیری نیتیم دیورم نوکرم سنهیا حسین - ازل گوندن عاشقم ، قاپوندا نالایقم ، زینب هوا داریممن ایتم ، بو قاپودا چاکرم ، اصغریوه نوکرم ، رقیه سربازیم(یا حسین ، یا سیدی یا حسین)(4بار)توت الیمنن ای اللّری شفا وئرن مریض و مریضهگویلوم ایستوری تا گلم حرمده وئرم نسخه طبیبهیا حسین - قلبیده سلطان آقا ، عشقیده طوفان آقا ، وئر بیزه بیر کربلااَل توتان - اللّریوه من فدا ، اجریمیزه سن آقا ، وئر بیزه بیر کربلا(یا حسین ، یا سیدی یا حسین)(4بار)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی