هوای علی ، ولای علی ، خدا به پشت و پناه علیامیر منی ، تو شاه منی ، تو بر مجنون لیلای منی( ای نام تو بهشتم ، برقلب خود نوشتم (3بار) حیدر نوشتم(2بار) )قََسِمُ الجنتی تو ، امیر محشری تو ، شدم دیوانه از عشقت چون حیدری تو(علی وا....ی - وا....ی)(4بار)بده حَرَمت - از اون کرَمِت ، به این سگ ولگرد خودتهمین مَنی - همان منی ، تو بر همه دردا آگهیمَستیِ من همینه ، از عشق تو بمیرم(3بار) زِ عشقت بمیرمدوباره دل هوایی - شده کربلایی ، تویی آقا تویی مولا تو پادشاهی
(علی وا....ی - وا....ی)(4بار)


کربلایی سیامک پندی خسروشاهی