رقیه ام - سه ساله پیرم و دلشکسته اممُرغک بی بالم و دست بسته امبرا همیشه از زمونه خسته امرقیه ام - موی مرا کشیده اند تو راه شامبر سر من سنگ زدند زِ روی بامدیگه رسیده جون من به لب تمامرقیه ام - با تازیانه بر سرم عدو می زدندموهای من زِ غصه ها سپید شدنددیدم که کوفیان همه می خندیدندرقیه ام - خودم دیدم سر بابا مو شمر می بریدیه نا نجیب انگشت بابامو می بریدبا حروله عمّه  به قتلگاه می دویدرقیه ام - خودم دیدم گهواره رو غارت زدندخودم دیدم که عممّو کتک می زدندخودم دیدم سر هارو نیزه ها می زدند(بابا بابا - مظلوم بابا مظلوم بابا ....)(4بار)

کربلایی سیامک پندی خسروشاهی