ابوالفضل آمد ، مه عالم آمد - شده لشگر هراسان چون یل عالم آمد(2)هُوِیدا گشته،صحنه خیبر - کمان ابرویی،امیر و صفدرتداعی می کند در دل نشان حیدرچو شاه خیبر، یل و نام آور - امیر لشگر ، حسین را یاورندا دارد به زیر لب غریب مادرمنم میخانه،منم خُم خانه - حسین است ساغر منم پیمانهز عشق روی دلبر من شدم مستانهگر چه مَخمورم ، خود مِیِ نابم،اشک شش ماهه کرده سیرابمنوکر زینب شدم من عبد اربابمبه شاه دینم کمک میخوام - زِ اَهل کینه محک می خواهمزِ نامردان بی وجدان فدک می خواهم