گینه سینه آلیشوب - وای وای وای وایروضه لر یاده دوشوب - وای وای وای وایگینه اصغر آغلوری -
وای وای وای وایاللَرین آچانموری -
وای وای وای وایگاهی گوز باغلا نوری -
وای وای وای وایدای رباب قلانموری -
وای وای وای وایحرمله سه شعبه اوخ -
وای وای وای وایاصغرین قدرتی یوخ -
وای وای وای وایووردی ناگه بی حیا -
وای وای وای وایدگدی نازیک بوغازا -
وای وای وای وایباش آخیب بیر طرفه -
وای وای وای وایایش تیوبدور هدفه -
وای وای وای وایقالدی آواره حسین -
وای وای وای وایگل باجی ئولدی حسین -
وای وای وای وای
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی