رقیه،رقیه ، ای غملره آماج - قانلی باشه محتاجرقیه،رقیه ، ویران اولان قلبی - تالان اولان صبریگل خندانیم - ای روح و جانیم(لای لای بالام لای لای) (4بار)رقیه،رقیه ، محتاج عطایم من - قبروه فدایم منرقیه،رقیه ، قانلی باشی بیر اوپدون - ویرانده خواب ائدونزینب مدالی - لیلا نشانی(لای لای بالام لای لای)(4بار)رقیه،رقیه ، غرق محنیم لای لای - آجدان اولنیم لای لایرقیه،رقیه - ای قمچلر آلتندا - دیلدن دوشنیم لای لایباب الحوائج - درده معالج
(لای لای بالام لای لای)(4بار)

کربلایی سیامک پندی خسروشاهی