مُدام آغلارام سنه - ئورک باغلارام سنهگئجه گوندوزی سینَمی داغلارام سنهیوخومدور لیا قتیم - نه توفیق دعوتیمیوزوم قارَه دی یوخدی هجرانه طاقتیمیوخومدور دوزوم فراقه - منی دعوت اِ ئت عراقهدوا وِئر آقا قوناقه - فدا اولوم قوناقیوهگوروب کربلانی یاندیم - حرم عشقیله قوجالدیمگینه آبرو قازاندیم - فدا اولوم مرامیوهفدایم ، گدایم ، ذلیلم حسینفقیرم ، اسیرم ، علیلم ، حسینحسینٌ ،
حسینٌ ، حسینٌ غریب(وای- سلامٌ علی شاه شَیبٌ اُلخَضیب)(4بار)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی