آچ گوزوی قربانم آنا - ای غمکشیده کان حیاقورخوتما منی من بیکسم - دور گئداخ ائوه مهربان آناتوکولن گوز یاشیوا قربان اولوم مظلومه زهراگویرن صورتیوه قربان اولوم مظلومه زهراداغیلان ظلمیله اِی گل بدنی قد خمیدهیورولان غصّه دن ای یار علی مظلومه زهرابیر الیوی ساخلا سن دایان - باخ سن گویه ساری بیر اوتانویرما آنامی ای بی حیا - یئر گویه سالما آه و فغاناو سینان قابیرقاوا - جانیم فدا مظلومه زهراکوچه ده ای دویولن - سنه فدا مظلومه زهراییخیلان پشت دره - جانیم فدا مظلومه زهراسینه سی فشار اولان - سنه فدا مظلومه زهرا


کربلایی سیامک پندی خسروشاهی