می خوام گدای کوی تومن باشم ارباب ، حسین جانفقیر اون خاک پای تو باشم ارباب ، حسین جاننوکر نا لایقت دوباره اومده ارباب ، حسین جانمی خوام اسیر و فدای تو باشم ارباب ، حسین جاننداشتم آبرویی ***برام تو دادیبرایم آب و نونی***اونم تو دادیعشق منی ، روح منی ، اربابم اربابم یا ثاراللهقوت بازوی منی ، اربابم اربابم یا ثارالله(یا حسین،
یا حسین ، یا حسین ،  یا حسین - وااای ، وااای ، وااای ، وااای)(کربلا ، کربلا ، کربلا ، کربلا -
وااای ، وااای ، وااای ، وااای )کربلایی سیامک پندی خسروشاهی