دیوونه های فاطمه - بیاین با هم یه یاد کنیمدوباره با سینه زنی - قلب حسینو شاد کنیممنم یه روز می خواستم از - عشق حسین دم بزنمآخر حسینی شده ی - دست امام حسنمیه روز می یاد ارباب من - که دست به سینه می زاریمبه کوری وهابیّا - برات یه قنبد می سازیمدل من از روز ازل - عاشق شیدای علیاو شد زین العابدین - او است امام متّقیامام باقر العلوم - او دانش اعلا دارهمیلیون و میلیون نفر - طبیب و مبتلا دارهمست سبوی،دستتم - من عاشق بی عقلتمبنویسید رو سینه ام - سگ امام صادقمیه روز می یاد مهدی آقام - با آه و اشک و نالهبه مادرش فاطمه هم - صحن و سرا می سازه
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی