حسن دلبر،حسین و زینبش لنگرزمین و کلّ عالم یک به یک تعظیم بر کوثرتمام خلق و خُلق با هم،زِ دریا ها و اقیانوس ها و
کلّ خشکی هاتمام روز تمام شب،تمام عالم جاندار و مردهبهشت با این همه زیبایی و زیبا،ریاست ها،جماعت هاگلستان و همین عیسی،همین موسی،همین هاجر،همین سارا(تمام کهکشان یک سر- نمی ارزد به یک موی امیرالمومنین حیدر)ز بعد رّب ما حیدرخدا است - که کار شیعیان اصلش فدا استبرو دور سه انگلها بگردان - که خط حیدری راهش جدا است

کربلایی سیامک پندی خسروشاهی