حیدر ای مظهر العجائب - عزیز پیغمبر(2بار)حیدر اسدالله الغالب - تویی فقط حیدر
(2بار)ای عشق ازلی،همه جا منجلی،دار و ندار من،فقط آقام علی
(2بار)دست حاجات ما،به سوی اربابه،قنبد حرمش،همیشه می تابه(علی ................. یاحیدر)
(4بار)مولا،تو قاتل کفاری - تویی سپه سالار
(2بار)به به،توهمسر زهرایی - تو حاکم و مختار
(2بار)عین و شین و قافم،از ازل نام تو،روی چشمای من،آقا جون نام توآرزویم اینه،تونجف الاشرف،روضه ای بخونم،آقا تو بام تو(علی ................. یاحیدر)(4بار)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی