فکر و ذکرمن همین است - برا تو یه نوکر هستمسگ قلّاده گِلاویز - درخونه ی تو مَستمبی محلی نکن ارباب - بزار غلام تو باشمدائِمُ الخُمر می ناب - صید به دام تو باشممن که بی دعوت و سر خود به حضورت نرسیدممن سفارش شده ی حضرت مادر باشمتو به دادم نرسی من روم از دست حسینبهتر آن است غلام علی اکبر باشم(ابا عبدالله  حسین ثارالله)کربلایی سیامک پندی خسروشاهی