قبله عشق دلهایی - روزی بینوایانیهمیشه وِردلب می گم - تو آقا شاه دنیائیمنم و این دعاهایممنم و ناز مولایمعاشق گنبد و ایوونصحن اون کربوبلایمزیرپاهات - خاک خاک خاکم منخاک خاک خاک تو - سالار زینب(2)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی