ای تکیه گاهیم علی - سَن سَن پناهیم علییامان گونومده منیم - ای داد خواهیم علیمشق شَبیمسن - تاب و تبیمسنیانان ئورکه - راز شبیمسن(یا علی یا علی یا حیدر)(4بار)ای عشقیده ازلی - گوزل لرین گوزلیهر یئره باخسان اگر - اَسور علی علمینقدری گله . باشیمه بلا - بو جان و تنیم حیدره فدا(یا علی یا علی یا حیدر)(4بار)
کربلایی سیامک پندی خسروشاهی